Wojskowe Centrum Metrologii


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Możliwości techniczne

Wyposażenie pomiarowe stosowane w zabezpieczeniu metrologicznym można podzielić na wojskowe wzorce pomiarowe odniesienia i robocze oraz przyrządy pomiarowe, rozlokowane stacjonarnie w wojskowych ośrodkach metrologii oraz ruchomych laboratoriach metrologicznych.

Podstawę spójności pomiarowej w RON stanowią wojskowe wzorce pomiarowe odniesienia, które zapewniają wiarygodność wykonywanych kontroli metrologicznych przyrządów pomiarowych stosowanych w SZ RP oraz przemyśle obronnym.

 

Do podstawowych wojskowych wzorców pomiarowych odniesienia należą:
·  wzorzec atomowy czasu i częstotliwości          
·  wzorce napięcia, rezystancji, pojemności i indukcyjności
·  wzorce długości, kąta i płaskości
·  wzorce ciśnienia, temperatury i wilgotności
·  wzorzec momentu siły
·  wzorce promieniowania jonizującego i skażeń chemicznych
·  wzorce energii i mocy promieniowania laserowego
·  wzorce mocy w.cz. i tłumienia

Wojskowe ośrodki metrologii dysponują stanowiskami pomiarowymi pozwalającymi na wykonywanie kontroli metrologicznych przyrządów w 19 dziedzinach pomiarowych.


Ruchome laboratorium metrologiczne RLM TRANSMET

jest przeznaczone do wykonywania kontroli metrologicznych przyrządów oraz systemów pomiarowych wielkości radioelektronicznych, elektrycznych i nieelektrycznych (ciśnienia, temperatury oraz momentu siły) w miejscu ich eksploatacji, a także do prowadzenia szkoleń z zakresu zabezpieczenia metrologicznego.

RLM został wprowadzony do eksploatacji w SZ RP w 2011 r. Składa się z kontenerowego laboratorium metrologicznego transportowanego ciągnikiem siodłowym. W kontenerze znajdują się trzy przedziały: śluza wejściowa, przedział użytkowy i przedział techniczny. W przedziale użytkowym umieszczono cztery robocze stanowiska: jedno diagnostyczne i trzy stanowiska pomiarowe.

 


DEFINICJE:

Kalibracja przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności - zespół czynności wykonywanych przez upoważnione wojskowe laboratoria metrologiczne w celu ustalenia relacji między wartościami wielkości mierzonej, wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości realizowanymi przez wzorce jednostki miary oraz stwierdzenia na tej podstawie i poświadczenia przydatności przyrządu pomiarowego do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.02.2005 r. w sprawie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Sprawdzanie przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności - zespół czynności wykonywanych przez upoważnione wojskowe laboratoria metrologiczne w celu określenia charakterystyk technicznych i metrologicznych przyrządu pomiarowego oraz stwierdzenia na tej podstawie i poświadczenia zgodności tych charakterystyk z właściwą specyfikacją wymagań.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.02.2005 r. w sprawie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Wzorcowanie / kalibracja – działanie, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje tę informację do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania.

Podstawa: Decyzja Nr 1/Spec./WCM Ministra Obrony Narodowej z dnia 25.06.2015r

Legalizacja - zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne. Legalizacja jest czynnością należącą do metrologii prawnej. Podstawa: Ustawa z dnia 11.05.2001 r. Prawo o Miarach.

Zatwierdzenie typu – potwierdzenie, w drodze decyzji, że typ przyrządu pomiarowego spełnia wymagania.

Podstawa: Ustawa z dnia 11.05.2001 r. Prawo o Miarach


Technical capabilities of military calibration laboratories Możliwości techniczne wojskowych ośrodków metrologii

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Metrologii
Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
tel. 261849016
wcm@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane
CWOM
SWOM