Wojskowe Centrum Metrologii


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

OGÓLNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
przez Wojskowe Centrum Metrologii
w związku z realizacją zadań ustawowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - dalej: RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii (WCM) z siedzibą w Warszawie, ul. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.

Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować poprzez e-mail: wcm@ron.mil.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych WCM na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe mogą być przekazywane, na zlecenie Administratora, innym podmiotom/organom uprawionym na podstawie obowiązującego prawa.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: obowiązujących ustaw, umów bilateralnych o wzajemnej ochronie informacji niejawnych oraz organów uprawnionych do otrzymania danych z poszanowaniem obowiązującego prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy lub na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów obowiązującego prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby/ podmiotu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

·         dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby,
·         żądania sprostowania danych osobowych dotyczących tej osoby,
·         prawo do ograniczenia, usunięcia przetwarzanych danych osobowych

w przypadkach wymienionych w RODO.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy osoba, której dane będą przetwarzane uzna, że przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO.

Jednocześnie informuję, że w trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Metrologii
Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
tel. 261849016
wcm@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane
CWOM
SWOM